ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปิดระบบลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ให้นักเรียนที่้ลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อ
คุณครูกรองกาญจน์ ที่ห้องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายสำหรับการลงทะเบียน

 

กลับสู่ www.chaiwit.ac.th