งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

 kann.jpg

นางสาวชนนิกานต์  สุขใจ

ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก


รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ ๑๑ ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีบุคลากรสายบริหาร ๔ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่ ๒๐ ถึง ๒๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ

                   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา

                             - มัธยมศึกษา     มีบุคลากรครูจำนวน ๙๘ คน ผู้เรียน จำนวน ๒,๔๘๒ คน

                   รวมทั้งสถานศึกษา        มีบุคลากรครูจำนวน ๙๘ คน ผู้เรียน จำนวน ๒,๔๘๒ คน

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา

          ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก
ประสิทธิผลของการบริหารการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด ดีมาก
ผลการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ดีมาก
๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก
๑๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก
๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการศึกษา ดีมาก
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดี
๑๐ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี
๑๑ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี  ได้แก่

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

          ด้านคุณภาพผู้เรียน

          มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

         
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์          
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง          
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล          
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร          
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต          

          ด้านการจัดการศึกษา 

           มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

         
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ          
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน          
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ          
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง          

    ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    มาตรฐานที่ ๑๓สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

         

    มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย            ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

         

    มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

    มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

         

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓