งานแนะแนว

งานแนะแนว

sakon.jpg 

นายสากล  คำภูมี

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว


ตาราง ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลการศึกษาต่อ

รายการ จำนวนคน/ปีการศึกษา
2554 2555 2556
มหาวิทยาลัยของรัฐ 117 184 180
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 28 18 24
มหาวิทยาลัยเอกชน 21 28 37
พยาบาล 9 5 3
ทหาร, ตำรวจ 12 2 -
สายอาชีพ 57 7 3
ประกอบอาชีพ 16 20 13
รวม 260 264 260

 

แบบรายงานนักเรียนศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2557  จำนวนทั้งสิ้น  411    คน

และนักเรียนจบการศึกษา  378  คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนเดิม 186 45.26
2 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 11 2.68
3 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนต่างจังหวัด 7 1.70
4 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร / ตำรวจ - -
5 ศึกษาต่อสายอาชีพ 146 35.52
6 วิทยาลัยพละ - -
7 ศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ 1 0.24
  รวมศึกษาต่อ 351 85.40
8 ประกอบอาชีพ - -
9 อื่น ๆ ติดตามไม่ได้ 17 4.14
10 ลาออก 10 2.43
11 ไม่จบหลักสูตร 33 8.03
                                   รวม 411 100.00

นักเรียนศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ  85.40

  

แบบรายงานนักเรียนศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2556  จำนวนทั้งสิ้น  436    คน

และนักเรียนจบการศึกษา  390  คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนเดิม 224 51.37
2 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 10 2.29
3 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนต่างจังหวัด 10 2.29
4 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร / ตำรวจ 4 0.92
5 ศึกษาต่อสายอาชีพ 80 18.35
6 วิทยาลัยพละ 1 0.23
7 ศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ 2 0.46
  รวมศึกษาต่อ 331 75.91
8 ประกอบอาชีพ - -
9 อื่น ๆ ติดตามไม่ได้ 54 12.39
10 ลาออก 5 1.15
11 ไม่จบหลักสูตร 46 10.55
                                   รวม 436 100.00

นักเรียนศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ  75.91

  

แบบรายงานนักเรียนศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2555  จำนวนทั้งสิ้น  467    คน

และนักเรียนจบการศึกษา  440  คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนเดิม 257 55.04
2 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 10 2.15
3 ศึกษาต่อสายสามัญโรงเรียนต่างจังหวัด 13 2.78
4 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร / ตำรวจ 1 0.21
5 ศึกษาต่อสายอาชีพ 110 23.55
6 วิทยาลัยพละ 2 0.43
7 ศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ 3 0.64
  รวมศึกษาต่อ 396 84.80
8 ประกอบอาชีพ -  
9 อื่น ๆ ติดตามไม่ได้ 30 6.42
10 ลาออก 14 3.00
11 ไม่จบหลักสูตร 27 5.78
                                   รวม 467 100.00

นักเรียนศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ  84.80

 

แบบรายงานนักเรียนศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ปีการศึกษา  2557

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2557  จำนวนทั้งสิ้น  376  คน

และนักเรียนจบการศึกษา  371 คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ 247 65.69
2 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 7 1.86
3 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 44 11.70
4 ศึกษาต่อด้านพยาบาล 1 0.27
5 ศึกษาต่อด้านทหาร,ตำรวจ 3 0.80
6 ศึกษาต่อสายอาชีพ 28 7.45
7 ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 0.27
  รวมศึกษาต่อ 331 88.04
8 ประกอบอาชีพ 15 3.99
9 ลาออก - -
10 อื่น ๆ ติดตามไม่ได้ 25 6.64
11 ไม่จบหลักสูตร 5 1.33
รวม 376 100.00

 

นักเรียนศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 88.04

แบบรายงานนักเรียนศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ปีการศึกษา  2556

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2556  จำนวนทั้งสิ้น  333  คน

และนักเรียนจบการศึกษา  307 คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ 182 54.65
2 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 24 7.21
3 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 44 13.21
4 ศึกษาต่อด้านพยาบาล 3 0.90
5 ศึกษาต่อด้านทหาร,ตำรวจ - -
6 ศึกษาต่อสายอาชีพ 21 6.31
7 ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 0.30
  รวมศึกษาต่อ 275 82.58
8 ประกอบอาชีพ 12 3.60
9 ลาออก 2 0.60
10 อื่น ๆ ติดตามไม่ได้ 18 5.41
11 ไม่จบหลักสูตร 26 7.81
รวม 333 100.00

 

นักเรียนศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 82.58

แบบรายงานนักเรียนศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ปีการศึกษา  2555

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2555  จำนวนทั้งสิ้น  321  คน

และนักเรียนจบการศึกษา  313 คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ 184 57.33
2 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 18 5.61
3 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 29 9.03
4 ศึกษาต่อด้านพยาบาล 5 1.56
5 ศึกษาต่อด้านทหาร,ตำรวจ - -
6 ศึกษาต่อสายอาชีพ 18 5.60
7 ศึกษาต่อต่างประเทศ -  
  รวมศึกษาต่อ 254 79.13
8 ประกอบอาชีพ 20 6.23
9 ลาออก 2 0.62
9 อื่น ๆ ติดตามไม่ได้ 37 11.53
10 ไม่จบหลักสูตร 8 2.49
รวม 321 100.00

 

นักเรียนศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 79.13

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศ

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

ที่ ชื่อ - สกุล ปีการศึกษาที่จบ คณะ/สาขาที่เรียน ประเทศ หมายเหตุ
1 นางสาวระพีพรรณ  กระจ่างแจ้ง  นักเรียนชั้น ม.6/10 2556 โลจิสติกส์  หลักสูตร 4 ปี จีน  
2 นายรชต  แจ่มเมือง
 นักเรียนชั้นม.6/1
2557

Faculty of  Enginearing Petroleum

Enginearing  Research  University

Of  Munich  Germany

(คณะวิศวกรรมปิโตรเคมี) หลักสูตร 6 ปี  สอบชิงทุนโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ

เยอรมัน  
3

นางสาวณัฐชิญาภรณ์  กลมเกลียว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

2555 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน  หลักสูตร 4 ปี จีน