งานนักเรียนเรียนร่วม

งานนักเรียนเรียนร่วม

 sumaree.jpg

นางสุมาลี  ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง หัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม

 

 


แบบรายงานข้อมูล

นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและคิดวิเคราะห์สื่อสารได้

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ชั้น

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนอ่านไม่ออก

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนอ่านไม่คล่อง

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนเขียนไม่คล่อง

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ม.1 447 - - 8 1.78 3 0.67 14 3.13
ม.2 471 - - 6 1.27 2 0.42 5 1.06
ม.3 449 - - 1 0.22 1 0.21 2 0.44
ม.4 384 - - - - - - - -
ม.5 389 - - - - - - - -
ม.6 411 - - - - - - - -
รวม 2551 - - 15 0.58 6 0.23 21 0.82

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลนักเรียน  10  มิถุนายน  2557

นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง จัดตามกลุ่มปัญหา

ชั้น

สภาพปัญหา

ป่วยเรื้อรัง/

ขาดเรียนบ่อย

อยู่กับญาติ

ใช้ภาษาถิ่น(เช่น เขมร มอญ

กะเหรี่ยง มลายู)

ย้ายมาใหม่ อื่นๆ (ยากจนมีภาระทางบ้าน  ฯลฯ) หมายเหตุ
ม.1 11 4 - - 10  
ม.2 7 2 - - 4  
ม.3 - - - - 1  
ม.4 - - - - -  
ม.5 - - - - -  
ม.6 - - - - -  
รวม 21 6 - - 15  

แบบรายงานข้อมูล

นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและคิดวิเคราะห์สื่อสารได้

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ชั้น

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนอ่านไม่ออก

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนอ่านไม่คล่อง

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนเขียนไม่คล่อง

จำนวน/ร้อยละ

นักเรียนคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ม.1 472 - - 4 0.84 6 1.27 7 1.48
ม.2 468 - - 5 1.02 1 0.21 9 1.92
ม.3 455 - - 5 1.09 1 0.21 4 0.87
ม.4 359 - - -   -   -  
ม.5 367 - - -   -   -  
ม.6 374 - - -   -   -  
รวม 2495 - - 14 0.56 8 0.32 20 0.80

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลนักเรียน  10  มิถุนายน  2558

นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง จัดตามกลุ่มปัญหา

ชั้น

สภาพปัญหา

ป่วยเรื้อรัง/

ขาดเรียนบ่อย

อยู่กับญาติ

ใช้ภาษาถิ่น(เช่น เขมร มอญ

กะเหรี่ยง มลายู)

ย้ายมาใหม่ อื่นๆ (ยากจนมีภาระทางบ้าน  ฯลฯ) หมายเหตุ
ม.1 5 . - - 12  
ม.2 6 3 - - 6  
ม.3 7 2 - - 1  
ม.4 - - - - -  
ม.5 - - - - -  
ม.6 - - - - -  
รวม 18 5 - - 19