งานรับนักเรียน

งานรับนักเรียน

krowchai.jpg 

นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้างานรับนักเรียน


สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารับไว้ได้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557
                 
    ชั้น จำนวนนักเรียน      
    ชาย หญิง รวม      
    ม.1/1 19 29 48      
    ม.1/2 16 29 45      
    ม.1/3 19 28 47      
    ม.1/4 19 28 47      
    ม.1/5 20 27 47      
    ม.1/6 20 25 45      
    ม.1/7 11 37 48      
    ม.1/8 21 28 49      
    ม.1/9 19 26 45      
    ม.1/10 19 28 47      
    รวม 183 285 468      
                 
                 
จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบทั้งหมด 598          
เกณฑ์รับได้     450          
โรงเรียนรับไว้   468          
รับไว้ร้อยละ     104          
                 
                 

จำนวนนักเรียนที่เกินมา เพราะสอบได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย

 

     
สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารับไว้ได้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2557
                 
    ชั้น จำนวนนักเรียน      
    ชาย หญิง รวม      
    ม.4/1 4 26 30      
    ม.4/2 13 20 33      
    ม.4/3 13 20 33      
    ม.4/4 12 20 32      
    ม.4/5 11 31 42      
    ม.4/6 25 17 42      
    ม.4/7 8 29 37      
    ม.4/8 9 25 34      
    ม.4/9 7 28 35      
    ม.4/10 6 36 42      
    รวม 108 252 360      
                 
                 
จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบทั้งหมด 497          
เกณฑ์รับได้     400          
โรงเรียนรับไว้   384          
รับไว้ร้อยละ     96          
                 
                 
จำนวนนักเรียนที่ขาดเพราะ            
  1. สอบได้แล้วไม่มามอบตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ        
  2. ย้ายตามผู้ปกครอง        
  3. ไปเรียนโรงเรียนอื่น        

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนสมัครคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกตามประเภท

ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนที่สมัคร

ข้อมูล ประเภท ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม หมายเหตุ
11 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก 86 109 0 195  
21 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 180 267 0 447  
รวม   266 375 0 842  

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนสมัครคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกตามประเภท

ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนที่รับไว้

ข้อมูล ประเภท ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม หมายเหตุ
11 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก 80 100 0 180  
21 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 64 195 0 289  
รวม   174 295 0 469  

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนสมัครคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกตามประเภท

ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนที่สมัคร

ข้อมูล ประเภท ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม หมายเหตุ
11 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 14 42 0 56  
12 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 0 7 0 7  
13 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ 12 30 0 42  
14 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 4 19 0 23  
15 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 3 9 0 12  
21 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 54 110 0 164  
22 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 6 21 0 27  
23 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ 16 16 0 32  
24 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 2 11 0 13  
25 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 18 11 0 29  
31 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์) 10 29 0 29  
รวม   139 305 0 444  

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนสมัครคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกตามประเภท

ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนที่รับไว้

ข้อมูล ประเภท ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม หมายเหตุ
11 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 14 34 0 48  
12 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 0 6 0 6  
13 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ 4 21 0 25  
14 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 6 0 7  
15 นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 0 2 0 2  
21 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 46 93 0 139  
22 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 4 19 0 23  
23 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ 15 16 0 31  
24 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 2 10 0 12  
25 นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 17 11 0 28  
31 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์) 6 27 0 33  
รวม   109 245 0 354