งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

 noy.jpg

นางเฉลิมศรี   คงไทย

หัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน


 

 ตาราง  จำนวนชั่วโมงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

จำนวนข้าราชการครู

อัตราเฉลี่ย

ชั่วโมงต่อ

ครู 1 คน

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

1

ภาษาต่างประเทศ

104

214

318

11

28.91

2

ศิลปะ

100

37

137

5

27.40

3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

126

108

234

9

26.00

4

คณิตศาสตร์

138

138

276

13

21.23

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

92

52

144

7

20.57

6

วิทยาศาสตร์

143

242

385

21

18.33

7

ภาษาไทย

108

104

212

12

17.67

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

205

92

297

18

16.50

9

พัฒนาผู้เรียน

42

52

94

3

31.33

 

ตาราง  การปรับปรุงจำนวนชั่วโมงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ลำดับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมจำนวนชั่วโมงสอบ

จำนวนข้าราชการ

ครู

จำนวนครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ

อัตราเฉลี่ยชั่วโมงต่อ

ครู 1 คน

1

ภาษาไทย

212

12

-

17.67

2

คณิตศาสตร์

276

13

-

21.20

3

วิทยาศาสตร์

385

21

-

18.33

4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

234

9

4

18.00

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

144

7

1

18.00

6

ศิลปะ

137

5

2

19.60

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

297

18

4

14.10

8

ภาษาต่างประเทศ

318

11

6

18.70