งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

 rao.jpg

นางชาลินี  เดชศิริ

ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

 


เปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (O-NET)  กับโรงเรียนที่มีขนาด ประเภท และจำนวนนักเรียนใกล้เคียงกันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งเป็นโรงเรียนท้าทายการแข่งขัน

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2555

ลำดับที่

2556

ลำดับที่

2557

ลำดับที่

ชัยนาทพิทยาคม

48.62

3

45.68

3

4.75

3

ชัยบาดาลวิทยา

43.40

7

41.02

7

2.24

7

ตาราง  เปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (O-NET)  กับโรงเรียนที่มีขนาด ประเภท และจำนวนนักเรียนใกล้เคียงกันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งเป็นโรงเรียนท้าทายการแข่งขัน

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2555

ลำดับที่

2556

ลำดับที่

2557

ลำดับที่

ชัยนาทพิทยาคม

40.02

3

41.09

4

0.10

3

ชัยบาดาลวิทยา

37.02

7

38.14

7

8.66

8

ตาราง  เป้าหมายความสำเร็จระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2.0 เป้าหมายความสำเร็จระดับโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.5

 

ชั้น

เป้าหมายกลุ่ม

ผลที่ได้

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

เป้าหมายรร.

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

ม.1

3.0

2.9

-0.1

ลด

2.0

0.9

เพิ่ม

ม.2

3.0

1.6

-1.4

ลด

2.0

-0.4

ลด

ม.3

3.0

1.7

-1.3

ลด

2.0

-0.3

ลด

ม.4

2.0

2.6

0.6

เพิ่ม

2.5

0.1

เพิ่ม

ม.5

2.0

3.0

1

เพิ่ม

2.5

0.5

เพิ่ม

    ตาราง  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับดีขึ้นไป(สูงกว่าขีดจำกัดล่าง) ปีการศึกษา 2555 – 2556

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา

2555

2556

1. ภาษาไทย

61.86

62.41

2. คณิตศาสตร์

41.24

45.87

3. วิทยาศาสตร์

47.89

45.30

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

56.10

52.77

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

69.40

64.10

6. ศิลปะ

54.99

53.01

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

63.64

57.59

8. ภาษาต่างประเทศ

31.71

30.60

 ตาราง  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับดีขึ้นไป(สูงกว่าขีดจำกัดล่าง) ปีการศึกษา 2555 – 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา

2555

2556

1. ภาษาไทย

56.92

62.23

2. คณิตศาสตร์

34.91

28.79

3. วิทยาศาสตร์

44.65

38.08

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

51.26

51.08

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

56.29

67.18

6. ศิลปะ

59.43

52.32

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

60.69

70.28

8. ภาษาต่างประเทศ

15.09

34.98

 

 

ตาราง การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีการศึกษา 2555 – 2557

คะแนนเฉลี่ย O-NETชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2555

ลำดับที่

2556

ลำดับที่

2557

ลำดับที่

จุฬาภรณ์ราชฯ

41.75

1

48.04

1

50.44

1

พิบูลวิทยาลัย

41.58

2

44.44

2

42.59

3

สิงห์บุรี

39.35

5

42.02

3

43.12

2

ชัยนาทพิทยาคม

40.02

3

41.09

4

40.1

5

อ่างทองปัทมโรจน์

39.63

4

40.55

5

40.07

6

สตรีอ่างทอง

38.35

6

39.69

6

40.61

4

เฉลิมพระเกียรติฯ

36.68

7

ชัยบาดาลวิทยา

37.02

7

38.14

7

38.66

8

คู่แข่งขัน คือ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ตาราง    การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีการศึกษา 2555 – 2557

คะแนนเฉลี่ย O-NETชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2555

ลำดับที่

2556

ลำดับที่

2557

ลำดับที่

จุฬาภรณ์ราชฯ

49.13

1

53.78

1

56.86

1

สิงห์บุรี

48.97

2

48.03

2

47.44

2

ชัยนาทพิทยาคม

48.62

3

45.68

3

44.75

3

สตรีอ่างทอง

45.06

4

45.12

4

44.27

4

อ่างทองปัทมโรจน์

44.83

5

43.12

5

42.98

5

เฉลิมพระเกียรติฯ

45.14

6

43.57

6

42.76

6

ชัยบาดาลวิทยา

43.4

7

41.02

7

42.24

7

 

คู่แข่งขัน คือ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม