งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย

suree.jpg

ว่าที่ ร.ต.สุระ  ไชยันติร์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย