กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

12.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตติยา  เกิดบุญ

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด