กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานหัวหน้าระดับชั้นเรียน

งานหัวหน้าระดับชั้นเรียน

narang.jpg

นายณรงค์  เกตุหล่ำ

หัวหน้างานหัวหน้าระดับชั้นเรียน