กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

46-1.jpg

นายธัชนนท์  ระบิล

หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน