กลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

kia.jpg

นางนธญา  ปราสีวงศ์

หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา