กลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลดำเนินการ

งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลดำเนินการ

09-1.jpg

นางนิตยา  มีนา

หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลดำเนินการ