กลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

banjaa.jpg

นางเบญจา  จั่นงาม

หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน