กลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

nuch_thai.jpg

นางนุชจรินทร์  ไชยวัต

หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน