กลุ่มบริหารบุคคล

งานพัสดุกลุ่ม

งานพัสดุกลุ่ม

 

นางประกายแก้ว  พรมสิงหา

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุกลุ่ม