กลุ่มบริหารบุคคล

งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

 

นายบุญยัง  บำรุงพานิชย์

ตำแหน่ง หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ