กลุ่มบริหารบุคคล

งานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย

งานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย

 

นางแก้วใจ  ก้างออนตา

ตำแหน่ง หัวหน้างานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย