กลุ่มบริหารบุคคล

งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ

 

นางประกายแก้ว  พรมสิงหา

ตำแหน่ง หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ