กลุ่มบริหารบุคคล

งานพัฒนาครูและบุคลากร

งานพัฒนาครูและบุคลากร

 nuch_thai.jpg

นางนุชจรินทร์  ไชยวัต

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาครูและบุคลากร