กลุ่มบริหารบุคคล

งานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

งานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 

นางแก้วใจ  ก้างออนตา

ตำแหน่ง หัวหน้างานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ