กลุ่มบริหารบุคคล

งานบุคลากรสัมพันธ์

งานบุคลากรสัมพันธ์

 

นายปรีดา  มีนา

ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากรสัมพันธ์