กลุ่มบริหารบุคคล

งานธุรการกลุ่ม

งานธุรการกลุ่ม

 small.jpg

นางวาสนา  สุจริตจันทร์

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่ม