กลุ่มบริหารบุคคล

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ

 11.jpg

นางสาวอนุสรา  คิมทอง

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ