กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 komvang.jpg

นายณัฐพัชร์  ชมสลุง

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม