กลุ่มบริหารทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นายปรีดา  มีนา

ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์