กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอนามัยโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน

 

นายเจริญศักดิ์  ไชยโย

ตำแหน่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน