กลุ่มบริหารทั่วไป

งานธนาคารโรงเรียน

งานธนาคารโรงเรียน

pranee.jpg 

นางปราณี  แก้วระย้า

ตำแหน่ง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน