กลุ่มบริหารทั่วไป

งานธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

งานธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

23-1.jpg 

นางศุภรดา  ปัญญาทอง

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป