กลุ่มบริหารทั่วไป

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

 sumaree.jpg

นางสุมาลี  ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป