กลุ่มบริหารทั่วไป

งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

23-1.jpg 

นางศุภรดา  ปัญญาทอง

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป