กลุ่มบริหารเทคโนโลยี

งานเครือข่ายไร้พรมแดน

งานเครือข่ายไร้พรมแดน

 

นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช

ตำแหน่ง หัวหน้างานเครือข่ายไร้พรมแดน