กลุ่มบริหารเทคโนโลยี

งานคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์

 

นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์

ตำแหน่ง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์