กลุ่มบริหารเทคโนโลยี

งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม

งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม

 

นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์

ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่ม