กลุ่มบริหารเทคโนโลยี

งานพัสดุกลุ่ม

งานพัสดุกลุ่ม

 

นายพัฒนพงษ์  ผลพรต

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุกลุ่ม