ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2511 ในระดับชั้น ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ.3 ติดต่อขอเปิดโดย นายเฉลิม สวัสดิทัฑ เป็นนายอำเภอ นายกำธร นุกูลกิจ เป็นศึกษาธิการอำเภอ ร่วมด้วย พระอธิการจอม เจ้าคณะตำบลบัวชุม นายบุญช่วย มาประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี คณะครู พ่อค้า ข้าราชการและประชาชน อำเภอชัยบาดาลอีกหลายท่าน ได้รับที่ดินบริจาคจาก นายพิกุล เปิ้ลสูงเนิน และนายเมธา เกษไชย จำนวน 21 ไร่เศษ ปีการศึกษา 2511 ซึ่งเป็นปีแรก อาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านลำนารายณ์ มีนักเรียน 1 ห้องเรียน 35 คน กรมสามัญศึกษาได้ส่ง นายบุญยิ่ง อินทรพงษ์ ครูโรงเรียนแก่งคอยวิทยามาสอนช่วย และยังมีครูโรงเรียนบ้านลำนารายณ์มาช่วยสอนให้ และยังมีครูโรงเรียนบ้านลำนารายณ์มาช่วยสอนให้ ปีการศึกษา 2512 ยังคงอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านลำนารายณ์ มีนักเรียน 3 ห้อง จำนวน 104 คน กรมสามัญได้ส่ง นายสมบัติ ชูชีพชัย ครูโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และบรรจุครูมาอีก 3 คน มีครูรวม 4 คน ปีการศึกษา 2513 ย้ายไปอาศัยเรียนที่ตึกพานิชย์ สองชั้น 4 คูหาของ นายวันชัย หิรัญรักษ์ ซึ่งให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า มีนักเรียน 4 ห้อง จำนวน 191 คน มีครู 7 คน ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 212 สองชั้น หนึ่งหลัง 6 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง อาคารคหกรรมศิลป์ 1 หลัง โดยสร้างในที่ดินแปลงใหม่มีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ ซึ่งนายถ่าย หิรัญรักษ์ มอบให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีนายสมบัติ ชูชีพชัย ครูใหญ่ นายสวัสดิ์ พูลสุข ศึกษาธิการอำเภอชัยบาดาล และนายจำเนียร ปฎิเวธวรรณกิจ ช่วยกันดำเนินงานจนเสร็จสิ้น อาคารต่างๆเหล่านี้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514 สำหรับที่ดินแปลงเก่าจำนวน 21 ไร่เศษ ปัจจุบันใช้เป็นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

          ปัจจุบันโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 608 หมู่ที่ 11 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 2,500 คน และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 105 คน มีห้องรวม 60 ห้อง มีอาคารเรียนรวม 5 หลัง อาคารประกอบอีกมากมาย จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ