ฝ่ายบริหารโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

 นายเกรียงศักดิ์        รักสงบ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

            นางชาลิดา   รักใคร่            
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

นางสาวณัฏฐา         แสนยินดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์      เอื้อสลุง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1. นายอมรศักดิ์       เรืองรุ่ง     ประธานกรรมการ

2. นายเกรียงศักดิ์    รักสงบ     

3. นางชาลิดา         รักใคร่     

4. นางสาวณัฏฐา     แสนยินดี  

5. ว่าที่ร.ต.เสน่ห์      เอื้อสลุง  

6. นายสมพงษ์        เสือก้อน  

7. นายปรีดา           มีนา        

8. นางรัติญา          ชูตระกูล   

9. นางสาวศุภณัฐ    ทองฉายา 

10. นายชูเกียรติ     เจริญศิลป์  

11. นายณรงค์        เกตุหล่ำ   

12. นายณัฐพัชร์      ชมสลุง    

13. นายยวน          ช้างใหญ่  

14. นายพนม         ปิ่นทองน้อย  

15. นางศรีวิไล       ตันติวัชราชัย      เลขานุการ