วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

               โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาได้จัดประชุมปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

 

วิสัยทัศน์   : โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรม

พันธกิจ  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล

Mission  :  Provide Fundamental Education To Mold Learners into Good, Moral, and Knowledgeable Students Through World class Standard 

 

 อัตลักษณ์         " นักเรียนดีมีคุณธรรม "

Identity  :  Good and Moral Students

 

เอกลักษณ์        " การไหว้แบบไทย คือชัยบาดาลวิทยา "

Uniqueness  :  Culture Thai Greeting 

 

เป้าประสงค์      นักเรียนเป็นคนดีของสังคมโลก มีความเป็นเลิศด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 

และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

  นโยบายโรงเรียน 

 

             1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - Net ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

             2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

             3. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

             4. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 กลยุทธ์ 

 

            1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

            2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

            4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

 

คำขวัญโรงเรียน             "  ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา สามารถพัฒนา "

วัฒนธรรมโรงเรียน          " ทุกคนร่วมใจ ถึงเป้าหมายด้วยความสามารถ "
ค่านิยม                        " บุคลากรดี บริหารจัดการเด่น มุ่งเน้นนักเรียนดี มีความสุข "

 

4 H Core Value

 

H : High Quality Personnel          =  บุคลากรดี

H :  High Quality Administration =  บริหารจัดการเด่น 

H :  High Quality Students           = นักเรียนดี

H : Happy School                          = มีความสุข

 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน            

1.  สมรรถนะด้านงบประมาณ

2.  สมรรถนะด้านบุคลากร

3.  สมรรถนะด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี

 

        คุณภาพตามมาตรฐานสากล

    1. เป็นเลิศวิชาการ

    2.  สื่อสารสองภาษา

    3.  ลำหน้าทางความคิด

    4.  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

    5.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก