พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารประกันคุณภาพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารประกันคุณภาพ


  1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  3. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
  4. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
  5. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการบริหารงานประกันคุณภาพ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
- กำกับติดตามการบริหารงานพัฒนาการประกันคุณภาพ
- ส่งแสริมและพัฒนาการบริหารงานการพัฒนาการประกันคุณภาพจัดการเรียนการสอน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทางวิชาการให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ

- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ 
- ศูนย์อาเซียนศึกษา 
- งานส่งเสริม สอวน./สสวท. 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานธุรการกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ 
- งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ 
- งานพัสดุกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
3. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานวิชาการ