พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานหลักสูตร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง  หัวหน้างานหลักสูตร


บทบาทหน้าที่ 

 1. เป็นหัวหน้างานหลักสูตร
 2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
 3. ประสานงาน วางแผน ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ติดตามผลการใช้หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร
 4. ประสานงาน และดำเนินการจัดตารางสอน
 5. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
 2. ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
 3. ประสานงานและจัดทำหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำแก่ครู
 5. ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
 6. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
 7. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา
 8. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตรากำลังเพื่อนำมาจัดตารางสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 9. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู  ตารางการใช้ห้องเรียน และตารางเรียนของนักเรียนให้มีความเหมาะสม
 10. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
 11. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย