พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน


บทบาทหน้าที่ 

  1.  เป็นหัวหน้าสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
  2.  เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
  3. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ
  6. ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  7. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
  8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1.   จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี
2.   รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อของครู นักเรียน และชุมชน
3.   จัดการอบรมการจัดทำสื่อให้กับบุคลากรในโรงเรียน
4.   จัดทำเอกสาร/ใบความรู้/เว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
5.   จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีจำเป็นในการพัฒนาสื่อ และใช้สื่อในการเรียนการสอน
6.    สนับสนุน และจัดการประกวดสื่อและนวัตกรรม ทั้งในและนอกโรงเรียน
7.    ดูแลห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน
8.    จัดทำทะเบียนคุมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
9.    สรุปผลการใช้สื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน จัดทำเป็นรายงานและสถิต