พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานส่งเสริมนิสัยรักอ่าน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมนิสัยรักอ่าน


บทบาทหน้าที่

1. เป็นที่ปรึกษางานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. จัดทำแผนและโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4. จัดนิทรรศการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2. จัดซื้อสื่อนวัตกรรมการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. ส่งเสริมสนับสนุนครูนักเรียนและผู้ปกครองให้มีนิสัยรักการอ่าน
4. เผยแพร่และจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
5. ประสานงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น