พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. ดูแลนักเรียนพิการ
4. จัดทำและพัฒนางานนักเรียนเรียนร่วม
5. อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

ความรับผิดชอบ
1. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนพิการ
2. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
3. สนับสนุนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ
5. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น