พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานรับนักเรียน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานรับนักเรียน


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานรับนักเรียน
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. ประสานงานการดำเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆตามกำหนด
5. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
6. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของทุกปีการศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน
2. กำหนดเขตพื้นที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน
3. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. จัดทำคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม
6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น