พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานกีฬา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬา


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานกีฬา
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. กำกับดูแลและรับผิดชอบในการจัดครูและนักเรียนเข้าคณะสีต่างๆ
4. ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างานกีฬา
1. วางแผนการดำเนินการ โดยจัดทำโครงการหรือกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก
2. จัดนักเรียน ครู เข้าประจำคณะสีต่าง ๆ
3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
4. ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกในรายการต่าง ๆ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนและครู
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
7. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย