พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ


บทบาทหน้าที่
1. บริหารงานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. กำกับดูแล และรับผิดชอบบริหารงานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ
4. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ
3. จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ
4. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ
5. ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
7. จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกการประชุม
8. อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ
9. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น