พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
4. บริหารงานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์
2. รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
3. ควบคุมดูแลการเก็บรักษา พัสดุ
4. ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ
5. ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย