พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. เป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของโรงเรียน
4. เป็นคณะกรรมการการบริหารกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
5. ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและภายนอก

ความรับผิดชอบ
1. จัดทำมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
3. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของโรงเรียน
4. สนับสนุนการดำเนินการบริหางานวิชาการ
5. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น