พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. เป็นผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์
4. กำกับ ดูแล ติดตามงานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. วางแผนยุทธศาตร์ กุลยุทธ์ และแผนงานโครงการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. จัดทำสารสนเทศ เพื่อใช้ในศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
3. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก
5. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป
6. ให้ความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ติดต่องานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย