พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. ประสานงาน ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
4. ประสานงานเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียน
5. ประสานงานเทียบโอนหน่วยกิต
6. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ อื่น ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. ให้บริการห้องศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ กับหน่วยงาน ชุมชน
2. ให้บริการนักเรียนในการสืบค้นข้อมูล และศึกษาด้วยตนเองโดยการจัดหาสื่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัสดุฝึกต่างๆ
2. จัดทำสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักเรียน ครูและหน่วยงานต่างๆ
3. ดำเนินการติดต่อประสารงานกับโรงเรียนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา หรือส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
4. ดูแลให้ความร่วมมือในการ คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
5. ประสานงานเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนครูกับต่างประเทศ
6. ประสานงานการเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
7. จัดการเรียนการสอนระบบ two – way communication ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน ระบบ VDO Conference
8. ติดต่อ ประสานงานกับครูกลุ่มสาระอื่นๆ ให้ร่วมกับการบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและช่วยดูแลนักเรียนและครูมาแลกเปลี่ยน